دات نت نیوک
X
سامانه های سازمانی
Thursday 22 October 2020  |   | Login

زائرانی که پروازشان بدلیل تعلیق عمره لغو شده ، چگونه هزینه ما به التفاوت را دریافت کنند؟

زائرانی که پروازشان بدلیل تعلیق عمره لغو شده ، چگونه هزینه ما به التفاوت را دریافت کنند؟

مشاور عالی رییس سازمان حج و زیارت با اعلام این که آخرین گروه از زائران ایرانی تا پنج روز آینده سرزمین وحی را ترک خواهند کرد ، درباره چگونگی دریافت هزینه مابه التفاوت زائرانی که سفر آنان بدلیل تعلیق اعزام های عمره لغو شده است، توضیح داد.

«ناصر خدرنژاد» در گفتگو با خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی سازمان حج و زیارت گفت: پس از دستور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی مبنی بر تعلیق سفر عمره مفرده، ۲۴ فروردین ماه آخرین کاروان‌های زائران ایرانی به عمره مفرده اعزام شدند که این گروه از زائران روز گذشته (شنبه) به مکه مکرمه رهسپار شدند.

وی اظهار کرد: آخرین گروه از زائران اعزامی پس از پنج روز اقامت در مدینه منوره عصر روز گذشته پس از محرم شدن در مسجد شجره، راهی مکه مکرمه شدند و پس از انجام مناسک عمره و اقامت ۵ روزه در مکه به ایران بازمی‌گردند و از سوم اردیبهشت ماه سرزمین وحی از حضور زائران ایرانی خالی می شود.

مشاور عالی رئیس سازمان حج و زیارت اعلام کرد: زائرانی که بدلیل تعلیق اعزام های عمره از 24 فروردین ماه تا زمان ادامه روند تعلیق اعزام های عمره، سفرشان لغو می‌گردد، می توانند با مراجعه به دفاتر خدمات زیارتی که مراحل ثبت نام نهایی خود را در آنجا انجام داده‌اند، نسبت به طی مراحل دریافت هزینه ما به التفاوت واریزی سفر عمره اقدام نمایند و تشرف این گروه از زائران عزیز به عمره در آینده حسب فراخوان مجدد امکان پذیر خواهد بود.

مدیر سایت امتیاز به خبر :

ارسال نظرات

Name (required)

Email (required)

Website

نظرات شما

Whitehouse
Whitehouse Saturday, September 29, 2018 06:06
What I in fact concern myself most in regard to is wellbeing information. By myself, I signed up for magazines and catalogs oriented toward this subject matter,
and I continue educated about the most recent health research.

In what way is this important? Personally
I think there's no more important emphasis for my time.
Furthermore, this web log entry seems as though it's well worth
the time to read. I dig through thousands and thousands or
even more of sites weekly. Honestly, my back typically is painful and I
desire a fresh spare time interest. lol Anyways, I believe
if almost everyone had written about their unique time
in life, and did it clearly, we'd have a more interesting Earth.
Judd
Judd Monday, January 28, 2019 00:52
I am generally looking for brand spanking new facts on this kind of significant
subject matter, and was specifically delighted the moment I discover websites which
might be well-written and well-researched. Thank you for featuring
this kind of wonderful information, and I glimpse forward
to reading more out of the blog page in the
near future.
Simmons
Simmons Friday, February 01, 2019 00:00
I am definitely searching for brand spanking new info
on this kind of significant subject, and am especially stoked once I
actually locate sites that happen to be well-written and well-researched.
Thank you for featuring this exceptional info, and I glimpse forward to learning
much more out of your blog in the long term.
Conte
Conte Friday, February 08, 2019 06:35
Mankind may all make use of discover even more regarding
themselves and our health and fitness. Selected activities and movement levels can easily provide
great benefit to all of us, and we all ought to master more information about them.
Your weblog seems to have given useful data which is to be useful to numerous societies
and individuals, and I just enjoy your showing your skills in this way.
Audet
Audet Friday, February 08, 2019 21:03
I love your featuring this info for people aiming to
know more on subject areas like this. Your blog was well
written and well investigated, and that is greatly liked.
I actually am often looking for new weblogs to follow
and browse regularly.
Isaachsen
Isaachsen Saturday, February 09, 2019 03:30
People may pretty much all benefit from discover even more
about ourself and our health and well being. Selected actions and animation amounts may include great benefit to all of us, and all
of us ought to uncover more information about them. Your weblog seems to have
presented useful info that will be helpful to numerous cultures and individuals, and
I just value your sharing your know-how in this way.
Huggins
Huggins Tuesday, April 23, 2019 17:23
I am definitely looking for brand spanking new information about this kind of
essential subject matter, and am especially delighted the
moment I actually locate websites that are well-written and well-researched.
Thank you for featuring this good info, and I look onward to
learning much more via the blog page in the long
run.
rkpqjowt
rkpqjowt Monday, March 30, 2020 16:42
1
opvrkqvi
opvrkqvi Monday, March 30, 2020 17:00
1
opvrkqvi
opvrkqvi Monday, March 30, 2020 17:01
1
rkpqjowt
rkpqjowt Monday, March 30, 2020 17:17
1
rkpqjowt
rkpqjowt Monday, March 30, 2020 17:23
1
opvrkqvi
opvrkqvi Monday, March 30, 2020 18:04
1
opvrkqvi
opvrkqvi Monday, March 30, 2020 18:07
1
opvrkqvi
opvrkqvi Monday, March 30, 2020 18:08
1
rkpqjowt
rkpqjowt Monday, March 30, 2020 18:43
1
kvltpyek
kvltpyek Monday, March 30, 2020 18:44
1
kvltpyek
kvltpyek Monday, March 30, 2020 18:48
1
opvrkqvi
opvrkqvi Monday, March 30, 2020 20:17
1
opvrkqvi
opvrkqvi Monday, March 30, 2020 20:18
1
opvrkqvi
opvrkqvi Monday, March 30, 2020 20:23
1
opvrkqvi
opvrkqvi Monday, March 30, 2020 20:24
1
rkpqjowt
rkpqjowt Monday, March 30, 2020 21:40
1
rkpqjowt
rkpqjowt Monday, March 30, 2020 21:41
1
kvltpyek
kvltpyek Monday, March 30, 2020 21:42
1
kvltpyek
kvltpyek Monday, March 30, 2020 21:43
1
rkpqjowt
rkpqjowt Monday, March 30, 2020 21:44
1
opvrkqvi
opvrkqvi Tuesday, March 31, 2020 00:49
1
opvrkqvi
opvrkqvi Tuesday, March 31, 2020 00:50
1
opvrkqvi
opvrkqvi Tuesday, March 31, 2020 01:00
1
opvrkqvi
opvrkqvi Tuesday, March 31, 2020 01:01
1
opvrkqvi
opvrkqvi Tuesday, March 31, 2020 01:04
1
rkpqjowt
rkpqjowt Tuesday, March 31, 2020 03:30
1
rkpqjowt
rkpqjowt Tuesday, March 31, 2020 03:31
1
rkpqjowt
rkpqjowt Tuesday, March 31, 2020 03:32
1
rkpqjowt
rkpqjowt Tuesday, March 31, 2020 03:33
1
kvltpyek
kvltpyek Tuesday, March 31, 2020 03:34
1
kvltpyek
kvltpyek Tuesday, March 31, 2020 03:36
1
kvltpyek
kvltpyek Tuesday, March 31, 2020 03:37
1
kvltpyek
kvltpyek Tuesday, March 31, 2020 03:38
1
xuwwfohq
xuwwfohq Sunday, April 05, 2020 05:13
1
xuwwfohq
xuwwfohq Sunday, April 05, 2020 05:14
1
awifjqub
awifjqub Sunday, April 05, 2020 05:16
1
awifjqub
awifjqub Sunday, April 05, 2020 05:18
1
awifjqub
awifjqub Sunday, April 05, 2020 05:19
1
awifjqub
awifjqub Sunday, April 05, 2020 05:20
1
ckwucqbx
ckwucqbx Sunday, April 05, 2020 05:25
1
lkbhhdho
lkbhhdho Sunday, April 05, 2020 05:34
1
fsnsambl
fsnsambl Sunday, April 05, 2020 05:36
1
fktmwtfh
fktmwtfh Sunday, April 05, 2020 05:37
1
fktmwtfh
fktmwtfh Sunday, April 05, 2020 05:39
1
fktmwtfh
fktmwtfh Sunday, April 05, 2020 05:41
1
fktmwtfh
fktmwtfh Sunday, April 05, 2020 05:42
1
fktmwtfh
fktmwtfh Sunday, April 05, 2020 05:44
1
kwxlcalj
kwxlcalj Sunday, April 05, 2020 05:46
1
futumbab
futumbab Sunday, April 05, 2020 05:55
1
futumbab
futumbab Sunday, April 05, 2020 05:56
1
bwfyspnd
bwfyspnd Sunday, April 05, 2020 06:03
1
frohcasp
frohcasp Sunday, April 05, 2020 06:06
1
pkjgejjq
pkjgejjq Sunday, April 05, 2020 06:10
1
bwfyspnd
bwfyspnd Sunday, April 05, 2020 06:13
1
berkdrgu
berkdrgu Sunday, April 05, 2020 06:28
1
berkdrgu
berkdrgu Sunday, April 05, 2020 06:30
1
dfinofxi
dfinofxi Sunday, April 05, 2020 06:34
1
dfinofxi
dfinofxi Sunday, April 05, 2020 06:36
1
kkgnoclw
kkgnoclw Sunday, April 05, 2020 06:40
1
dxhrglwa
dxhrglwa Sunday, April 05, 2020 06:45
1
dxhrglwa
dxhrglwa Sunday, April 05, 2020 06:46
1
dxhrglwa
dxhrglwa Sunday, April 05, 2020 06:47
1
poxsqqfp
poxsqqfp Sunday, April 05, 2020 06:50
1
dxhrglwa
dxhrglwa Sunday, April 05, 2020 06:52
1
qqviphnp
qqviphnp Sunday, April 05, 2020 06:55
1
qqviphnp
qqviphnp Sunday, April 05, 2020 06:57
1
oqnoyiyt
oqnoyiyt Sunday, April 05, 2020 06:58
1
qqviphnp
qqviphnp Sunday, April 05, 2020 07:02
1
qqviphnp
qqviphnp Sunday, April 05, 2020 07:09
1
frohcasp
frohcasp Sunday, April 05, 2020 18:03
1
nefvxtva
nefvxtva Sunday, April 05, 2020 18:53
1
stwaecvr
stwaecvr Sunday, April 05, 2020 22:14
1
stwaecvr
stwaecvr Sunday, April 05, 2020 22:15
-1' OR 2+585-585-1=0+0+0+1 or 'sHISP7Pg'='
bqeiqjgo
bqeiqjgo Sunday, April 05, 2020 22:15
http://testasp.vulnweb.com/t/fit.txt%3F.jpg
stwaecvr
stwaecvr Sunday, April 05, 2020 22:15
1
gslxsqet
gslxsqet Sunday, April 05, 2020 22:26
1
xcyugxvb
xcyugxvb Sunday, April 05, 2020 22:26
http://some-inexistent-website.acu/some_inexistent_file_with_long_name%3F.jpg
xcyugxvb
xcyugxvb Sunday, April 05, 2020 22:26
1some_inexistent_file_with_long_name%00.jpg
pxvqnnkd
pxvqnnkd Sunday, April 05, 2020 22:26
'"()&%
rksujdxh
rksujdxh Sunday, April 05, 2020 22:27
1
anexohvq
anexohvq Sunday, April 05, 2020 22:38
1
hcmnmout
hcmnmout Sunday, April 05, 2020 22:38
/www.vulnweb.com
vbqbveic
vbqbveic Sunday, April 05, 2020 22:39
1
fktmwtfh
fktmwtfh Sunday, April 05, 2020 23:53
1
opvrkqvi
opvrkqvi Monday, April 06, 2020 00:57
1
opvrkqvi
opvrkqvi Monday, April 06, 2020 00:57
)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
opvrkqvi
opvrkqvi Monday, April 06, 2020 00:57
1_9995
opvrkqvi
opvrkqvi Monday, April 06, 2020 00:57
1 src=x = 9296);//>
rkpqjowt
rkpqjowt Monday, April 06, 2020 05:12
1
rkpqjowt
rkpqjowt Monday, April 06, 2020 05:12
)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
rkpqjowt
rkpqjowt Monday, April 06, 2020 05:12
(select convert(int,CHAR(65)))
rkpqjowt
rkpqjowt Monday, April 06, 2020 05:13
1
rkpqjowt
rkpqjowt Monday, April 06, 2020 05:14
1
rkpqjowt
rkpqjowt Monday, April 06, 2020 05:20
1
rkpqjowt
rkpqjowt Monday, April 06, 2020 05:20
-1' OR 2+428-428-1=0+0+0+1 --
rkpqjowt
rkpqjowt Monday, April 06, 2020 05:20
abjJL98U');select pg_sleep(3); --
rkpqjowt
rkpqjowt Monday, April 06, 2020 05:20
1some_inexistent_file_with_long_name%00.jpg
rkpqjowt
rkpqjowt Monday, April 06, 2020 05:39
1
rkpqjowt
rkpqjowt Monday, April 06, 2020 05:40
1'"()&%
rkpqjowt
rkpqjowt Monday, April 06, 2020 05:40
1
rkpqjowt
rkpqjowt Monday, April 06, 2020 05:53
1
opvrkqvi
opvrkqvi Monday, April 06, 2020 15:29
1
opvrkqvi
opvrkqvi Monday, April 06, 2020 15:29
1����
opvrkqvi
opvrkqvi Monday, April 06, 2020 15:29
@@Pd4VS
opvrkqvi
opvrkqvi Monday, April 06, 2020 15:30
1
opvrkqvi
opvrkqvi Monday, April 06, 2020 15:31
1
opvrkqvi
opvrkqvi Monday, April 06, 2020 15:58
1
opvrkqvi
opvrkqvi Tuesday, April 07, 2020 00:54
1
opvrkqvi
opvrkqvi Tuesday, April 07, 2020 00:54
LRvnPRg2'));select pg_sleep(27); --
opvrkqvi
opvrkqvi Tuesday, April 07, 2020 00:55
'"()&%
opvrkqvi
opvrkqvi Tuesday, April 07, 2020 01:00
1
opvrkqvi
opvrkqvi Tuesday, April 07, 2020 01:00
(select(0)from(select(sleep(18)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(18)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(18)))v)+"*/
opvrkqvi
opvrkqvi Tuesday, April 07, 2020 01:01
1
opvrkqvi
opvrkqvi Tuesday, April 07, 2020 01:02
1
opvrkqvi
opvrkqvi Tuesday, April 07, 2020 01:07
1
opvrkqvi
opvrkqvi Tuesday, April 07, 2020 01:07
WEB-INF\web.xml
opvrkqvi
opvrkqvi Tuesday, April 07, 2020 01:07
uTv3QpnX'));select pg_sleep(12); --
opvrkqvi
opvrkqvi Tuesday, April 07, 2020 01:07
-1' OR 2+238-238-1=0+0+0+1 or 'i5w4GXJP'='
opvrkqvi
opvrkqvi Tuesday, April 07, 2020 01:08
1
opvrkqvi
opvrkqvi Tuesday, April 07, 2020 01:09
1
opvrkqvi
opvrkqvi Tuesday, April 07, 2020 03:23
1
rkpqjowt
rkpqjowt Tuesday, April 07, 2020 07:09
1
rkpqjowt
rkpqjowt Tuesday, April 07, 2020 07:09
'"()
rkpqjowt
rkpqjowt Tuesday, April 07, 2020 07:10
1
rkpqjowt
rkpqjowt Tuesday, April 07, 2020 07:13
1
rkpqjowt
rkpqjowt Tuesday, April 07, 2020 07:13
12345'"\'\");|[*%00{%0d%0a<%00>%bf%27'💩]
tmkmgxrs
tmkmgxrs Tuesday, April 07, 2020 16:35
1
jbdotbqb
jbdotbqb Tuesday, April 07, 2020 16:36
1
cckhtrwv
cckhtrwv Tuesday, April 07, 2020 16:39
1
mqmrtvhd
mqmrtvhd Tuesday, April 07, 2020 17:09
1
mqmrtvhd
mqmrtvhd Tuesday, April 07, 2020 17:11
1
mqmrtvhd
mqmrtvhd Tuesday, April 07, 2020 17:16
1
tmkmgxrs
tmkmgxrs Tuesday, April 07, 2020 17:35
1
tmkmgxrs
tmkmgxrs Tuesday, April 07, 2020 17:37
1
whhcyhhl
whhcyhhl Tuesday, April 07, 2020 17:40
1
mqmrtvhd
mqmrtvhd Tuesday, April 07, 2020 18:52
1
mqmrtvhd
mqmrtvhd Tuesday, April 07, 2020 18:53
1
olheicdc
olheicdc Tuesday, April 07, 2020 18:57
1
tmkmgxrs
tmkmgxrs Tuesday, April 07, 2020 19:47
1
updlkvyg
updlkvyg Tuesday, April 07, 2020 19:52
1
updlkvyg
updlkvyg Tuesday, April 07, 2020 19:53
1
mqmrtvhd
mqmrtvhd Tuesday, April 07, 2020 22:33
1
mqmrtvhd
mqmrtvhd Tuesday, April 07, 2020 22:34
1
olheicdc
olheicdc Tuesday, April 07, 2020 22:49
1
olheicdc
olheicdc Tuesday, April 07, 2020 22:51
1
tmkmgxrs
tmkmgxrs Wednesday, April 08, 2020 00:30
1
ojhknhvq
ojhknhvq Wednesday, April 08, 2020 00:31
1
ojhknhvq
ojhknhvq Wednesday, April 08, 2020 00:32
1
ojhknhvq
ojhknhvq Wednesday, April 08, 2020 00:33
1
tmkmgxrs
tmkmgxrs Wednesday, April 08, 2020 00:37
1
updlkvyg
updlkvyg Wednesday, April 08, 2020 00:41
1
updlkvyg
updlkvyg Wednesday, April 08, 2020 00:42
1
iwyhdywn
iwyhdywn Wednesday, April 08, 2020 00:43
1
updlkvyg
updlkvyg Wednesday, April 08, 2020 00:44
1
iwyhdywn
iwyhdywn Wednesday, April 08, 2020 00:46
1
iwyhdywn
iwyhdywn Wednesday, April 08, 2020 00:47
1
iwyhdywn
iwyhdywn Wednesday, April 08, 2020 00:55
1
ojhknhvq
ojhknhvq Wednesday, April 08, 2020 01:05
1
ojhknhvq
ojhknhvq Wednesday, April 08, 2020 01:07
1
mqmrtvhd
mqmrtvhd Wednesday, April 08, 2020 06:17
1
mqmrtvhd
mqmrtvhd Wednesday, April 08, 2020 06:18
1
mqmrtvhd
mqmrtvhd Wednesday, April 08, 2020 06:19
1
mqmrtvhd
mqmrtvhd Wednesday, April 08, 2020 06:20
1
mqmrtvhd
mqmrtvhd Wednesday, April 08, 2020 06:22
1
mqmrtvhd
mqmrtvhd Wednesday, April 08, 2020 06:24
1
olheicdc
olheicdc Wednesday, April 08, 2020 06:43
1
mqmrtvhd
mqmrtvhd Wednesday, April 08, 2020 06:44
1
olheicdc
olheicdc Wednesday, April 08, 2020 06:45
1
olheicdc
olheicdc Wednesday, April 08, 2020 08:55
1
mqmrtvhd
mqmrtvhd Wednesday, April 08, 2020 08:57
1
olheicdc
olheicdc Wednesday, April 08, 2020 09:10
1