یکشنبه 26 اردیبهشت 1400
EN

لیست داروهای ممنوعه

داروهای ممنوعه

 

ليست داروهاي ممنوعه حج و زيارت

رئيس مركز پزشكي حج و زيارت در مورد اعزام افرادي كه انواع مواد مخدر را حتي به صورت تفنني مصرف مي كنند، گفت: افرادي كه اعتياد آنها محرز باشد از ليست اعزام حذف مي شوند، چرا كه حتي امكان همراه داشتن مواد جايگزين براي ترك مانند شربت ترياك يا متادون نيز فراهم نيست و در عين حال اين افراد مستطيع محسوب نمي شوند.

وي گفت: در عين حال طبق قوانين كشور عربستان ورود يكسري دارو از انواع آرام بخش ها،خواب آورها و كدئينه ها به اين كشور ممنوع بوده و در صورت كشف از زائر مجازات زنداني دارد.رئيس مركز پزشكي حج و زيارت ليست 57 قلم از داروهايي كه زائران بايد از همراه داشتن آن خودداري كنند را به شرح زير اعلام كرد:

 

CHLORPROMAZNINE100M

كلروپرومازين 100 ميلي

1

PERPHENAZINE 2MG

پروفنازين

2

THIORIDAZINE 25MG

تيرودازين

3

TRIFLUOPERAZINE 1MG

تري فلوتوپرازين

4

TRIHEXYPHENIDYL

تري هگزوفينيدل

5

ALPRAZOLAM .5MG TAB

الپرازولام

6

AMITIPTYLINE25MG TAB

آمي تريپ تيلين

7

BIPERIDEN HCL2MG TAB

بي پريدين

8

BIPERIDEN LACTATE 5MG/1ML AMP

بي پريدين لاكتات

9

BUSPIRONE 5MG TAB

بوس پريون

10

CARBAMAZEPINE 200MG TAB

كاربامازيفين

11

CHLORDIAZEPOXIDE 5MG TAB

كلرورديرفوكسيدي

12

CHLORPROMAZINE HCL 25MG TAB TABLET

كلروپرومايزين

13

CITALPRAM HBR 29MG FC TAB FC TAB

سيتالوپرام

14

CITICOLINE SODIUM 250 MG/2ML AMP

سيتيكلولين سديم

15

CLOMIPRAMINE HCL 25MG TAB TABLET

كلروپرومايزين

16

CLONAZEPAM 1MG TAB

كلورونازپام

17

DIAZEPAM 10NM/2ML AMP

ديازپام

18

DIAZEPAM 5MG TAB

ديازپام

19

ETHOSUXUMIDE 250MG CAP

اتوكسيد

20

FLUOXETINE HCL 20MG CAP

فلوكسيتين

21

HALOPERIDOL 0.5MG TAB

هالوپريدول

22

HALOPERIDOL 5MG TAB

هالوپردول

23

HALOPERIDOL LACTATE 5MG/1ML AMP

هالوپريدول

24

IMIPRAMINE HCL 25MG TAB TABELT

ايمي پرامين

25

LEVODOPA-C 100 TABLET

لوودوپا

26

LEVODOPA-C FORTE 250 TAB TABLET

لوودوپا

27

LIDOCAINE HCL 2% 50ML VIAL VIAL

ليدوكائين

28

LIDOCAINE HCL 2% 5ML AMP AMP

ليدوكائين

29

LIDOCAINE HCL 5% DEXTROSE 7.5% AMP

ليدوكائين

30

LITHIUM CARBONATE 300MG TAB TABLET

ليتيوم كربنات

31

LORAZEPAM 1MG TAB TABLET

لورازپام

32

METHADONE 5MG TAB TABLET

متادون

33

MORPHINE SULFATE 10MG/1ML AMP AMP

مرفين سولفات

34

NALOXONE HCL 0.4MG/1ML AMP AMP

نالوكسان

35

NEOSTIGMINE METHYLSULFATE 0.5MG/1ML AMP AMP

نئوستيگيمين

36

NORTRIPTYLINE HCL 10MG TAB TABLET

نورتريپ تيلين

37

OXAZEPAM 10MG TAB TABLET

اكسازيپام

38

PERPHENAZINE 5MG/1ML AMP AMP

پرفنازين

39

PETHIDINE HCL 100MG/2ML AMP AMP

پيتيدين

40

PETHIDINE HCL 50MG/1ML AMP AMP

پتيدين

41

PHENOBARBITAL 100MG TAB TABLET

فنوباربيتال

42

PHENOBARBITAL SODIUM 200MG/1ML AMP AMP

فنوباربيتال

43

PHENYTOIN COMPOUND TSB TABLET

فني توئين كامپوند

44

PHENYTOIN SODIUM 100 MG CAP CAP

فني توئين سديم

45

PHENYTOIN SODIUM 250MG/5ML AMP AMP

فني توئين سديم 250 ميلي

46

RISPERIDONE 2MG TAB TABLET

ريسپريدون 2 ميلي-قرص

47

TOLTERODINE 1MG TAB TABLET

تول ترودين – قرص

48

TRAMADOL HCL 50MG/1ML AMP Amp

ترامادول – 50 ميلي

49

TRIFLUOPERAZINE 1MG/1ML AMP AMP

تري فلوئورپرازين - آمپول

50

VALPROATE SODIUM 200MG TAB TABLET

والپرات سديم

51

SERTRALINE HCL 50MG TAB TABLET

سرترالين–50 ميلي – قرص

52

OLANZAPINE 5 MG TAB TABLET

الانزاپين – قرص

53

ZOLPIREST 5MG TABLET

زول پرست (ژوليديم)

54

TICLOPIDINE 250 MG TABLET

تيكلوپيدين

55

PERACETAM 800 MG TAB TABLET

پيراستام – 800 ميلي

56

MIDAZOLAM 5MG AMP

ميدازولام - آمپول

57