دات نت نیوک
X
سامانه های سازمانی
Thursday 21 January 2021  |   | Login
ارتباط باحج وزیارت استان کرمانشاه

 

ارتباط باحج وزیارت استان کرمانشاه

شماره تلفنهای تماس:38249745-38249683

آدرس: کرمانشاه بلوارشهیدبهشتی-خیابان 17 شهریور(ویلا)-مدیریت حج وزیارت استان کرمانشاه

پست الکترونیک:

دورنویس:38248844

کدپستی:41115-67146

 کداستان:083

واحداداری

مسئول مربوطه

 

شماره تماس

 

داخلی

 

پاسخگویی به مراجعات ومیزخدمت

 و دبیرخانه

 

 

38249745-38249683

 

ازطریق اپراتور

 

روابط عمومی

38249745-38249683

 

2

 

امورمالی

 

38249745-38249683

4

3

حراست

38249745-38249683

 

 

امورکارگزاران ،ثبت نام و اعزام،رایانه

 

38249745-38249683

 

 

1

مسئول دفترمدیر

38249745-38249683

 

5

 

ارتباط با شرکت مرکزی 

واحداداری

مسئول مربوطه

 

شماره تماس

 

مدیر عامل

38239388