یکشنبه 26 اردیبهشت 1400
EN

دفترحج وزیارت استان

ارتباط باحج وزیارت استان کرمانشاه

ارتباط باحج وزیارت استان کرمانشاه

شماره تلفنهای تماس:38249745-38249683

آدرس: کرمانشاه بلوارشهیدبهشتی-خیابان 17 شهریور(ویلا)-مدیریت حج وزیارت استان کرمانشاه

پست الکترونیک:

دورنویس:38248844

کدپستی:41115-67146

 کداستان:083

واحداداری

مسئول مربوطه

شماره تماس

داخلی

پاسخگویی به مراجعات ومیزخدمت و دبیرخانه

 

38249745-38249683

2

امورکارگزاران و روابط عمومی

 

38249745-38249683

6

امورمالی

 

38249745-38249683

3

حراست

 

38249745-38249683

4

ثبت نام و اعزام،رایانه

 

38249745-38249683

1

مسئول دفترمدیر

 

38249745-38249683

5

 

ارتباط با شرکت مرکزی 

واحداداری

مسئول مربوطه

شماره تماس

مدیر عامل