یکشنبه 10 اسفند 1399
EN

فرم رای گیری برخط (نظرسنجی )خدمات

نظرسنجی

خطایی رخ داده است. خطا : نظرسنجی در حال حاضر در دسترس نیست

رای گیری برخط ( نظر سنجی) خدمت ثبت نام و اعزام زائرین حج تمتع، عمره مفرده، عتبات عالیات عراق و سوریه

خطایی رخ داده است. خطا : رای گیری برخط ( نظر سنجی) خدمت ثبت نام و اعزام زائرین حج تمتع، عمره مفرده، عتبات عالیات عراق و سوریه در حال حاضر در دسترس نیست