یکشنبه 26 اردیبهشت 1400
EN

خدمات حج وزیارت استان

فهرست خدمات حج و زیارت استان کرمانشاه:

عنوان خدمت وکدخدمت عنوان زیرخدمت ها کدزیرخدمت

پیش ثبت نام و ودیعه گذاری

(حج تمتع - عمره - عتبات عالیات)(17041325000)
1-نقل و انتقال سند 17041325103
2-پایداری اسناد 17041325104
3-تعیین سهمیه 17041325105
ثبت تقاضای تشرف در کاروانهای زیارتی (حج تمتع - عمره مفرده - عتبات عالیات)(17041326000) 4-ثبت نام در کاروان   12031326101

اعزام کاروانهای زیارتی

(حج تمتع عمره مفرده - عتبات عالیات)(17041327000)
5-صدور مجوز صدور بلیت 17041327100
6-تهیه صورتجلسه اعزام   17041327101

انتخاب و اعزام کارگزاران

(حج تمتع - عمره مفرده - عتبات عالیات)(13011328000)
7-صدور حکم کارگزاران   13011328100
8- تمدید مجوز دفتر زیارتی 13011328104