دات نت نیوک
X
سامانه های سازمانی
Saturday 16 January 2021  |   | Login
به نام خدا ضمن عرض تشکر از اظهار نظر شما، به استحضار می رساند این صفحه برای جمع آوری نظرات مردمی روی پیشنویس های سیاسی و مقررات استانی بر روی پایگاه اطلاع رسانی حج و زیارت کرمانشاه قرار گرفته است لطفا نقطه نظرات خود در خصوص طرح ها، قوانین و ضوابط مرتبط با
HIDE Send New Ticket

* Name :  
* EMail :  
Like : My.Name@MyDomain.com
* Contact Number :   Like : 09128585123
* Category : 
* Title :  
Description : 
Attachment :  
* Priority :  
Enter Catcha Code


HIDE Tracking Ticket

* Ticket ID :
* Tracking Code :
Enter Catcha Code
HIDE Restore Tracking Code

Enter your ticket ID to get tracking code in your email
* Ticket ID :
Enter Catcha Code